Lejebetingelser

Reglerne skal overholdes

Når I lejer en i camper, er det hele familiens genvej til en hyggelige ferie i egen camper.

Derfor er det også vigtig at reglerne overholdesså vi kan stå inde for vores campere så næste lejere får samme godt oplevelse.

Vi holder hvad vi lover

Vi vil gøre alt for at i får den bedste opleverlse, når i lejer en camper hos os,

Ved afhentning og aflevering påregn ca. 1 time for instruktion ved afhentning og ca. 1. time til gennemgang ved aflevering. Ved afhentning gennemgås autocamperen for fejl og mangler sammen med lejer.

Autocamperen skal afleveres med tømt toilet- og spildevandstank. (Se evt. tømmestationer på nettet.) Er dette ikke tilfældet påregnes der et gebyr på kr. 1.000,- for tømning. På samme måde afleveres autocamperen med fyldt dieseltank. Eventuel manglende påfyldning gøres ved 20,- kr. pr. liter diesel for lejers regning.

I højsæsonen lejes autocamperen fast i 8 dage (7 nætter), fredag til fredag.

Autocamperen kan afhentes efter kl. 16.00 om fredagen, og afleveres igen fredag senest kl. 11.00. Afleveres autocamperen senere end fredag kl. 11.00 påløber der et gebyr på kr. 500,- pr. påbegyndt time.

Skulle autocamperen blive afleveret før lejeperiodens sluttidspunkt, refunderes lejen for den resterende lejeperiode ikke.

I lav- og mellemsæson lejes autocamperen ud på dagsbasis.

Autocamperen kan afhentes efter kl. 10.00 på startdagen for bookingen, og afleveres senest 20.00 på slutdagen. Alternative tidspunkter kan aftales med udlejer.

Skulle autocamperen blive afleveret før lejeperiodens sluttidspunkt, refunderes lejen for den resterende lejeperiode ikke.

Der betales altid et depositum på kr. 6.000,-, som tilbagebetales senest 14 bankdage efter endt lejeperiode, hvis autocamperen returneres i overensstemmelse med lejekontraktens betingelser og uden skader, fejl eller mangler. Først når udlejer har modtaget depositummet, vil reservationen være gyldig.

Ved bestilling af autocamperen mere end 4 uger før lejeperioden starter, betales 50% af lejen ved booking, og de resterende 50% betales senest 4 uger før lejeperiodens startdato.

Bestilles ferien med mindre end 4 uger til lejeperiodens startdato, så betales 100% af lejen ved booking.

Afbestilles lejen med mere end 4 uger før lejeperiodens startdato tilbagebetales lejen samt 50% af depositummet. Lejes autocamperen ud i den afbestilte periode, returneres de resterende 50% af depositummet. Tilbagebetalingen vil ske indenfor 14 bankdage efter slutdatoen for den afbestilte lejeperiode.

Afbestilles lejen mindre end 4 uger før lejeperiodens startdato, refunderes intet af lejen, men depositummet refunderes.

Det er ikke tilladt at have husdyr i autocamperen.

Autocamperen skal ved aflevering være rengjort inde.

Ved manglende rengøring betales 1 000 kr.

Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen. Overholdes dette ikke, vil autocamperen blive sendt til rengøring på lejers regning, og minimumspris for dette er kr. 10.000,-

Det er muligt at parkere egen bil ved udlejer under lejeperioden, dette gøres på eget ansvar.

Vejhjælp er en del af prisen for leje af autocamperen. Ved behov for vejhjælp skal lejer tage kontakt til udlejer inden Topdanmark.

Topdanmark vejhjælp. 0045 44 74 73 72.

Alle førere af autocamperen skal registreres i denne kontrakt. Førere skal være fyldt 24 år ved lejeperiodens startdato. Inden nøglerne udleveres tages der en kopi af kørekortet samt foto af fører, som skal underskrives.

Der er inkluderet 300 km. pr. dag i lejens pris. Såfremt der køres over dette antal kilometer afregnes dette med kr. 2,- pr. km.

Ved leje på 2 uger eller derover, er der ingen begrænsning på antallet af kilometer, og der sker derfor ingen ekstraafregning som nævnt ovenfor.

Ansvars- og kaskoforsikring / SOS-assistance inkl. glasforsikring og vejhjælp i Europa (grønt kort lande) er inkluderet i lejeprisen.

Lejer har en selvrisiko på kr. 7 500,- ved hver enkelt skade. Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandling af autocamperen, se nedenfor under ”Selvforskyldte skader”. Lejers personlige ejendele er ikke forsikret.

Det gøres opmærksom på, at det er muligt for egen regning at tegne en rejseforsikring, som dækker selvrisiko på et udlejningskøretøj.

Autocamperens forsikring dækker skader på inventar, der opstår i forbindelse med tyveri, såfremt der er lavet en politirapport på stedet. Det er derfor lejers ansvar at få lavet en politirapport, og medbringe en kopi til udlejer.

Tyveri af personlige ejendele, vil ofte blive dækket af lejers egen forsikring, hvis hændelsen er politianmeldt. Tyveri af personlige ejendele er ikke dækket af autocamperens forsikring.

Skader på autocamper eller inventar, som ikke er dækket af forsikringen, eller som ikke kan vurderes til at skyldes almindeligt slid, vil blive repareret på lejers regning.

Fyldes der f.eks. diesel i rent-vand-tanken, skal hele vandsystemet udskiftes. Dette koster omkring kr. 30.000,- og gøres på lejers regning.

Skader er selvforskyldte, også selvom der alene udvises simpel uagtsomhed fra lejer side.

Lejen er inkl. 1 stk. 10 kg letvægtsflaske. Bruges der mere end dette i lejeperioden, er lejer selv ansvarlig for ombytning af og betaling for gasflaske.

Ved færdselsuheld eller øvrige problemer med autocamperen er lejeren/fører forpligtet til:

Omgående at underrette udlejer (telefon +45 26945647 / +45 40935300).

At udfærdige en beskrivelse af uheldet.

Meddele navn og adresse på implicerede parter samt vidner.

Ikke overfor modpart at anerkende skyld for uheldet, overlad det til forsikringsselskabet.

Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer kan være uden forsikringsdækning grundet manglende dokumentation fra lejer.

Ikke at forlade den lejede bil uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af bilen.

Til modparten at oplyse at bilen er forsikret hos Topdanmark.

Lejer er ansvarlig for camperens stand i lejeperioden, herunder olie, vand, luft, punktering, stenslag m.v., og udlejer hæfter ikke for skader som opstår på baggrund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden.

Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer efter nærmere aftale, men sådanne fejl kan ikke udbedres uden nærmere aftale med udlejer. Udbedring skal foretages af autoriseret værksted. I sådanne tilfælde skal lejer straks tage kontakt til udlejer. (telefon +45 26945647 / +45 40935300).

Det er desuden lejers ansvar selv at sørge for betaling af eventuelle parkeringsafgifter, broafgifter, vejafgifter mv. samt eventuelle trafikforseelser.

Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, fejl, mekanisk nedbrud mv., forsøger udlejer at fremskaffe et tilsvarende køretøj fra anden udlejer. Såfremt erstatningskøretøjet har en anden pris end det lejede køretøj, vil differencen enten blive tilbagebetalt, eller differencen skal betales af lejer. Såfremt det er umuligt for udlejer at fremskaffe erstatningskøretøj, tilbagebetales den fulde leje, samt depositum. Yderligere kompensation ydes ikke.

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved eventuelle fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder mekanisk trappe, vandhane, toilet mv. Eksemplerne er ikke udtømmende.

Uddrag fra Bekendtgørelse 2013-05-02 nr. 463 om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

§10.Et udlejet motorkøretøj må kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil, jf. §5, stk. 3, nr. 1. Stk. 2. Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.

§13.Ansvarsforsikring Aftaler for køretøjer omfattet af bekendtgørelsen skal udformes således, at lejeren og eventuelle andre førere, der er berettigede til at føre køretøjet, anses for sikrede. Stk. 2. Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring for motorkøretøjet, skal lejeren og eventuelle andre førere, der er berettigede til at føre køretøjet, have samme retsstilling over for motorkøretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet.

§14.Udlejeren og lejeren kan aftale, at lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert beløb på indtil 5.000 kr., som udlejeren er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolicen eller i en eventuel kaskoforsikringspolice om, at udlejeren bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring.

Autocamperne kan trackes, dette kan f.eks bruges ved tyveri.

Men vi holder ikke øje med, hvor i befinder jer, når i har lejet den.

Uddrag fra Bekendtgørelse 2013-05-02 nr. 463 om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

§10.Et udlejet motorkøretøj må kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil, jf. §5, stk. 3, nr. 1. Stk. 2. Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.

§13.Ansvarsforsikring Aftaler for køretøjer omfattet af bekendtgørelsen skal udformes således, at lejeren og eventuelle andre førere, der er berettigede til at føre køretøjet, anses for sikrede. Stk. 2. Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring for motorkøretøjet, skal lejeren og eventuelle andre førere, der er berettigede til at føre køretøjet, have samme retsstilling over for motorkøretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet.

§14.Udlejeren og lejeren kan aftale, at lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert beløb på indtil 5.000 kr., som udlejeren er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolicen eller i en eventuel kaskoforsikringspolice om, at udlejeren bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring.